چرا کوچه بوک؟

  1. خانه
  2. چرا کوچه بوک؟

خوش آمدیدچرا کوچه بوک؟

کوچه اولین دریچه‌ی ارتباط بی‌واسطه با جهان است. پنجره‌ای که از آن می‌شود هر چیز بیرون از خانه‌ را کشف کرد. جهان بیرون، از کوچه شروع می‌شود و به شهر و کشور و کره‌ی زمین و کهکشان‌ها  می‌رسد. اولین پروانه، توی کوچه پرسه می‌زند. اولین صدای توپ از کوچه شنیده می‌شود. اولین بوی نوروز توی کوچه می‌پیچد و جهان غریبه، با نگاه کردن به کوچه هر روز آشناتر و زیباتر می‌شود.

ما بچه‌های کوچه هستیم. بچه‌هایی که جهان را از دریچه‌ی کوچه و از دریچه‌ی کتاب نگاه کردیم و خواستیم آن را زیباتر کنیم. ما اهالی کوچه و کتابیم و اینجا خانه‌ی ماست. با ما هم‌کوچه شوید.